Proiect: Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a ANCPI

lcMinisterul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a supus spre dezbatere publică proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Prin promovarea prezentului proiect de act normativ se modifică și se completează Regulamentul astfel:

– se realizează o corelare a dispoziţiilor Regulamentului, cu cele ale Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 294/2015 pentru aprobarea Programului național de cadastru și carte funciară 2015 – 2023, denumit în continuare Program național;

– se modifică organigrama Agenţiei Naţionale, astfel încât să se asigure o structură flexibilă care să asigure optimizarea activităţii instituţiei în scopul realizării atribuţiilor specifice.

– ca urmare a modificării organigramei Agenției Naționale, pentru corelarea dispozițiilor prezentului act normativ cu cele ale Legii, referitoare la subordonarea Agenției Naționale este necesară modificarea prevederilor referitoare la atribuțiile compartimentelor funcționale prevăzute în organigrama instituției, în sensul că, acestea vor fi stabilite prin ordin al directorului general. În organigramă, compartimentele funcționale ale Agenției Naționale sunt organizate la nivel de direcție și serviciu independent. Sintagma ”serviciu independent” s-a folosit pentru a se diferenția între serviciile organizate în cadrul direcțiilor de specialitate, subordonate directorilor acestora și serviciile organizate la nivel de direcție, dar care au activitate mai restrânsă decât cea a unei direcții. Serviciile independente sunt în directa subordonare a directorului general sau a unui director general adjunct.

– se înfiinţează încă două posturi de director general adjunct care să asigure conducerea operativă a Agenției Naționale şi a instituţiilor subordonate şi care vor coordona direct activitatea direcţiilor din cadrul instituţiei cât şi cea a instituţiilor subordonate, aşa cum reiese din organigrama anexă la hotărâre. Suplimentarea celor două funcţii de conducere s-a făcut şi la sugestia reprezentanţilor Băncii Mondiale, care, în cadrul serviciilor de consultanţă acordate în cadrul proiectului Proprietatea imobiliară – fundament pentru politici naţionale şi europene, livrabilul –  Analiza instituţională a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) din România,  au considerat că pentru a răspunde noilor sarcini ce revin Agenției Naționale prin aprobarea Programului național este necesară întărirea echipei de conducere.

– s-a reglementat posibilitatea ca întreg personalul angajat pe perioadă determinată/nedeterminată să exercite atribuții specifice realizării Programului naţional, datorită complexității și caracterului specific, preponderent tehnic, al activităților ce urmează a se derula în cadrul înregistrării sistematice a proprietăţilor imobiliare, ce denotă necesitatea implicării tuturor specialiștilor Agenției Naționale și instituțiilor subordonate;

Având în vedere activitatea curentă a Agenției Naționale dar și atribuția sa de a gestiona Programul național, respectiv dispoziţiile art. 9 alin. (122) din Lege, se înființează Direcţia de Înregistrare Sistematică, precum şi Direcţia Operativă, în scopul asigurării implementării, precum şi monitorizării și coordonării acțiunilor derulate atât de către Agenția Națională, dar și de către instituțiile subordonate;

– produsele si serviciile furnizate de ANCPI si instituțiile subordonate sunt reglementate de dispozițiile Legii, care stabilesc atribuțiile instituției precum și faptul că veniturile proprii se pot constitui din tarife aferente produselor și serviciilor furnizate. De asemenea, categoriile de produse și servicii sunt reglementate de Ordinul Ministrului Administrației și Internelor 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (…). Unul din dezideratele Agenţiei Naţionale în domeniul geodeziei şi cartografiei este asigurarea normelor orientative pentru execuţia lucrărilor şi prestarea serviciilor care intră în responsabilitatea acesteia. În acest sens, în anul 2007, au fost aprobate Normele de timp pentru operațiile necesare realizării lucrărilor și prestării serviciilor de specialitate în cadrul Centrului Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie, în prezent Centrul Național de Cartografie, elaborate de acesta în calitate de unică instituţie executivă. Schimbările legislative stabilite prin Obiectivele şi indicatorii de performanţă anexați Strategiei Agenției Naționale, pentru perioada 2013 – 2017, aprobați de Consiliul de Administrație, prevăd revizuirea și completarea normelor de timp pentru operațiile necesare realizării lucrărilor și prestării serviciilor de specialitate în cadrul Centrul Național de Cartografie. Normele revizuite şi completate, au fost elaborate în anul 2013 şi finalizate în cursul acestui an, fiind aprobate de Consiliul de Administrație.

-s-au corelat dispoziţiile Regulamentului, cu cele ale Legii în ceea ce priveşte modalitatea şi finanţare şi de utilizarea a veniturilor provenite din subvenţii de la bugetul de stat şi venituri proprii;

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (11) din Lege, Subvenţia de la bugetul de stat se acordă pentru finanţarea cheltuielilor de personal, altele decât cele aferente Programului naţional de cadastru şi carte funciară, astfel că, finanțarea activităților și a posturilor ce se vor înființa pentru implementarea Programului național este realizată din venituri proprii, motiv pentru care este necesară asigurarea concordanţei reglementărilor din Lege cu cele din Regulament.

– s-au revizuit prevederile referitoare la funcțiile şi atribuţiile Agenției Naționale, date fiind schimbările legislative ale ultimilor ani, în domeniul specific de activitate. Totodată, având în vedere proiectele pe care le derulează și gestionează Agenția Națională, s-a considerat că este necesară reformularea reglementării referitoare la funcția de control a instituției, în sensul că aceasta este de monitorizare, coordonare și control, Agenția Națională fiind unică autoritate în domeniul cadastrului și publicității imobiliare, având obligația de monitorizare a activității instituțiilor subordonate în ceea ce privește implementarea Programului național și a celorlalte proiecte îndeplinește o funcție de monitorizare, coordonare și control. De asemenea, potrivit dispozițiilor Ordinului Directorului general nr. 107/2010 privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, în urma activității de control Agenția Națională și oficiile teritoriale pot aplica sancțiuni persoanelor autorizate, calitatea de persoană autorizată obținându-se prin emiterea de către Agenţia Naţională sau de către oficiile teritoriale a certificatului de autorizare, act ce dovedeşte competenţa tehnică şi însuşirea reglementărilor legale în vigoare a persoanelor fizice şi juridice care pot să realizeze şi să verifice lucrări de specialitate, respectiv cele topografie, cadastru, geodezie, cartografie,  fotogrammetrie şi teledetecţie. Realizarea lucrărilor de specialitate cuprinde executarea operaţiunilor de teren şi de birou, întocmirea documentelor tehnice care compun lucrarea, asumarea responsabilităţii corectitudinii datelor şi a documentelor grafice şi textuale prin semnătură şi ştampilă, precum şi prezentarea acestora la Agenția Națională sau oficiul teritorial, după caz, pentru recepţie, iar verificarea lucrărilor constă în executarea operaţiunilor de verificare la teren şi la birou, conform Regulamentului aprobat prin ordinul directorului general al ANCPI nr. 700/2014, astfel cum a fost modificat.

  • aprobarea proiectul de buget din venituri proprii şi avizarea proiectul de buget ce urmează a fi înaintat spre aprobare ordonatorului principal de credite;
  • aprobarea execuţiei bugetare şi a bilanţului anual;
  • aprobarea sumelor pentru plata onorariilor şi tarifelor în vederea eliberării certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar şi în vederea dezbaterii procedurilor succesorale necesare finalizării înregistrării sistematice a imobilelor, în aplicarea Programului naţional;
  • analizarea şi avizarea raportul de activitate anual al Agenţiei Naţionale;
  • analizarea şi avizarea raportul financiar privind veniturile şi cheltuielile din anul bugetar precedent, identificând modul în care activităţile şi rezultatele financiare ale Agenţiei Naţionale au respectat bugetul anual de venituri şi cheltuieli aprobat, precum şi prevederile Programului naţional, raport financiar ce se înaintează ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, spre aprobare;
  • stabilirea, modificarea şi actualizarea tarifelor, în condiţiile legii;

– s-a detaliat modalitatea de organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie şi s-au completat atribuțiile Consiliului, pentru ca acestea să fie corelate cu dispozițiile Legii 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu cele cuprinse în Programul național, fiind introduse atribuţii:
Atribuțiile consiliului de administrație prevăzute în proiectul de act normativ referitoare la stabilirea, modificarea și actualizarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională și instituțiile subordonate, se corelează cu dispozițiile art. 9 alin. (6) din Lege, referitoare la aprobarea prin ordin cu caracter normativ a tarifelor pentru serviciile din domeniile de activitate, cu avizul prealabil al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice după analiza și stabilirea acestora de către consiliul de administrație. Tarifele astfel stabilite/actualizate sunt publicate în Monitorul Oficial în baza Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale.

– se stabilește procedura de lucru și se reglementează care sunt  documentele emise de Consiliul de administrație al Agenției Naționale;

– se înfiinţează Consiliului Consultativ având cu rol consultativ în luarea deciziilor privind organizarea și activitatea Agenției Naționale și instituțiilor subordonate precum şi Colegiul Profesional al Registratorilor de Carte Funciară şi Colegiul Profesional de Cadastru, entități care au rolul de a sprijini activitatea de coordonare şi control a instituţiilor subordonate, în domeniul specific de activitate.

Consiliul Consultativ va fi constituit din directorii oficiilor teritoriale care au și calitatea de coordonator de zonă și directorul Centrului Național, iar atribuţiile acestuia se vor stabili prin Ordin al directorului general al ANCPI, cu aprobarea prealabilă a Consiliului de Administraţie.

– necesitatea înfiinţării Consiliului Consultativ a fost de a  participa la elaborarea strategiilor Agenției Naționale şi de a sprijini conducerea Agenţiei Naţionale în activitatea de coordonare la a activităţii instituţiilor subordonate, de a monitoriza modul de implementare al acțiunilor din Programul național, la nivel zonal, etc.

Acest articol a fost publicat în Administratie publica - institutii publice, Locuinte - imobiliare, Ştiri și etichetat , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s