Obiecţie de neconstituţionalitate admisă la Legea privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate

Prin sesizarea de neconstituţionalitate înregistrată la Curtea Constituţională sub nr. 7.290 din 23 decembrie 2011, ce constituie obiectul Dosarului nr. 1.615A/2011, un grup de 80 de deputaţi aparţinând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat şi un grup de 55 de deputaţi aparţinând Grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal au solicitat Curţii Constituţionale să se pronunţe asupra constituţionalităţii dispoziţiilor Legii privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, în Monitorul Oficial al României fiind publicată Decizia Curţii Constituţionale nr. 26/2012 referitoare la admiterea obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (2), art. 49 alin. (2), art. 54 şi art. 56 din Legea privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate.
În motivarea sesizării de neconstituţionalitate au fost aduse ca argumente faptul că: în maniera în care sunt redactate, art. 54 şi următoarele din Legea privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate produc efecte în mod retroactiv, aplicându-se şi actelor şi faptelor juridice ce au fost încheiate sau ivite înainte de intrarea sa în vigoare, ceea ce contravine prevederilor constituţionale ale art. 15 alin. (2), principiul neretroactivităţii legii fiind un principiu fundamental pentru legiuitor, care nu poate legifera în mod contrar decât în cazurile expres prevăzute de Constituţie. Se constată, astfel, că dispoziţiile legii criticate ar trebui să se aplice inclusiv situaţiilor juridice ivite înaintea intrării în vigoare a acestuia, aspect interzis de prevederile imperative ale Constituţiei. De asemenea, potrivit art. 5 alin. (2) din Legea privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, reprezentanţii autorităţilor locale au posibilitatea să pătrundă pe proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice în scopul desfiinţării mijloacelor de publicitate, încălcându-se astfel principiul inviolabilităţii domiciliului. O astfel de măsură constituie în sine o gravă încălcare a principiului inviolabilităţii domiciliului persoanelor, fiind astfel în contradicţie flagrantă cu prevederile art. 27 din Legea fundamentală. Atât în vechiul Cod civil (art. 5), cât şi în noul Cod civil (art. 1.169) a fost instituit, respectiv menţinut principiul constituţional al libertăţii contractuale în conformitate cu care părţile sunt libere să încheie orice contracte şi să determine conţinutul acestora în limitele impuse de lege, ordinea publică şi bunele moravuri. Or, dispoziţiile art. 56 din legea supusă controlului are efecte retroactive, aplicându-se şi contractelor care au fost legal încheiate înainte de intrarea sa în vigoare, încălcând totodată şi principiul libertăţii contractuale prin modificarea contractelor existente, cu toate că între părţi există deja un acord de voinţă cu privire la reglementarea unui raport juridic dintre ele. Totodată, având în vedere dispoziţiile art. 54 şi coroborând prevederile art. 5 alin. (2) şi (3) cu art. 56, se observă că mijloacele de publicitate, autorizate şi legal amplasate înainte de intrarea în vigoare a acestei legi, urmează să fie desfiinţate la expirarea termenului prevăzut în lege, deşi acestea au necesitat investiţii financiare importante, fiind evidentă încălcarea dreptului de proprietate privată în condiţiile în care statul nu protejează investiţiile financiare realizate în mod legal de agenţii economici, aceştia previzionându-şi recuperarea investiţiei şi obţinerea unui profit numai după trecerea unei anumite perioade de timp, perioadă care este în mod nepermis scurtată de legiuitor. În final, se remarcă faptul că dispoziţiile art. 49 alin. (2) din Legea privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate prevăd cuantumul amenzilor aferente contravenţiilor, amenzile atingând un maximum de 50.000 lei pentru fapte care, în sine, nu reprezintă un pericol social care să justifice un asemenea prag, iar în consecinţă, prevederile menţionate sunt neconstituţionale, încălcând art. 15 alin. (1) din Constituţie.
Practic, potrivit sesizării de neconstituţionalitate, constituie obiect al controlului de constituţionalitate dispoziţiile art. 5 alin. (2), art. 49 alin. (2), art. 54 şi art. 56 din Legea privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate.
Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. a) din Constituţie, precum şi ale art. 1, 10, 15 şi 18 din Legea nr. 47/1992, republicată, să soluţioneze sesizarea de neconstituţionalitate, şi, examinând obiecţia de neconstituţionalitate, punctele de vedere ale preşedintelui Senatului, preşedintelui Camerei Deputaţilor şi Guvernului, înscrisurile depuse la dosar, raportul întocmit de judecătorul – raportor, dovezile depuse, dispoziţiile legii criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992,, iar prin Decizia 26/2012, definitivă şi general obligatorie, a admis obiecţia de neconstituţionalitate şi constatat că sintagma „dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2012” cuprinsă în art. 56 alin. (1) din Legea privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate este neconstituţională.
Examinând obiecţia de neconstituţionalitate, Curtea a reţinut că până în prezent regulile care guvernau amplasarea şi autorizarea mijloacele de publicitate erau prevăzute de dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor – cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local şi Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Din corelarea şi analiza conţinutului actelor normative ce reglementează amplasarea şi autorizarea mijloacele de publicitate şi a regulamentelor locale în domeniu rezultă că regulile impuse de dispoziţiile legale în vigoare sunt minimale, lăsându-se posibilitatea reglementării la nivel local a unor reguli în acest domeniu, situaţie ce a dus la posibilitatea adoptării la nivel local a unor reglementări diferite în domeniu. De asemenea, dispoziţiile legii criticate prevăd în sarcina operatorilor de publicitate obligaţii noi în ceea ce priveşte identificarea panourilor publicitare prin inscripţionarea acestora cu informaţii privind denumirea operatorului, Codul de Identificare Fiscală a acestuia şi numărul autorizaţiei de construire, precum şi reguli tehnice de amplasare a mijloacelor publicitare, fără ca actul normativ să reglementeze dispoziţii tranzitorii referitoare la termene adecvate pentru îndeplinirea noilor obligaţii impuse de legiuitor. De asemenea, una dintre criticile aduse Legii privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate este aceea că dispoziţiile criticate încalcă principiul neretroactivităţii legii. Astfel, prin aplicarea imediată a noului act normativ operatorii de publicitate care, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, au obţinut eliberarea unei autorizaţii referitoare la amplasarea unui mijloc de publicitate şi au încheiat contracte cu beneficiarii mijloacelor de publicitate sunt puşi în faţa unei situaţii legislative noi, fiindu-le impuse condiţii şi efecte pe care nu le-au avut şi nici nu le-ar fi putut avea în vedere la momentul încheierii contractelor. Regulile prevăzute de dispoziţiile legii noi nu erau reglementate în trecut, iar noile reguli, pentru a fi în acord cu Legea fundamentală, ar trebui aplicate numai pentru viitor, pentru a răspunde exigenţelor constituţionale referitoare la neretroactivitatea legii şi inclusiv exigenţelor statului de drept. Impunerea de reguli şi obligaţii noi în sarcina operatorilor de publicitate nu reprezintă în sine o încălcare a prevederilor constituţionale. Cu toate acestea, impunerea de reguli şi obligaţii noi fără reglementarea unui termen adecvat care să permită subiectului de drept să răspundă noilor cerinţe legislative reprezintă o încălcare a exigenţelor constituţionale sub aspectul principiului securităţii juridice şi a principiului încrederii legitime care impune limitarea posibilităţilor de modificare a normelor juridice şi stabilitatea regulilor instituite prin acestea. Mai mult, prevederile art. 56 din legea criticată dispun că mijloacele de publicitate autorizate până la data intrării în vigoare a prezentei legi pot fi menţinute pe amplasamentele autorizate până la data expirării contractelor de publicitate în curs, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2012. Astfel, Curtea constată că, indiferent de îndeplinirea obligaţiilor impuse de noile dispoziţii legale, atât operatorii de publicitate, cât şi beneficiarii mijloacelor de publicitate vor fi afectaţi în sensul că acele contracte care se derulau la momentul adoptării legii noi nu îşi mai pot produce efectele, fiind desfiinţate. Desfiinţarea unui contract valabil încheiat prin aplicarea imediată a legii noi nu corespunde exigenţelor principiului constituţional al neretroactivităţii legii. În acelaşi sens, prin Decizia nr. 62 din 13 iunie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 19 iunie 1995, Curtea, a statuat că, potrivit principiului neretroactivităţii legii prevăzut de art. 15 alin. (2) din Constituţie, contractele valabil încheiate sub imperiul unei legi nu pot fi desfiinţate de legea nouă.
Analizând în continuare prevederile legii criticate, Curtea observă că, potrivit art. 52 din lege, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii criticate, autorităţile administraţiei publice locale vor asigura elaborarea ori, după caz, actualizarea regulamentelor locale privind amplasarea mijloacelor de publicitate şi identificarea amplasamentelor. Totodată, potrivit art. 54 şi 55 din legea criticată, în vederea asigurării respectării prevederilor regulamentului local privind amplasarea mijloacelor de publicitate cu situaţia de fapt din teren, autorităţile administraţiei publice locale, în termen de 30 de zile de la adoptarea acestuia, vor identifica şi notifica proprietarii de mijloace de publicitate a căror amplasare nu mai corespunde cu noile reglementări în sensul dezafectării acestora.  Interpretarea coroborată a acestor dispoziţii de lege induce ideea reglementării unui termen în care persoanele cărora legea se adresează şi-ar putea corecta conduita prin aducerea la îndeplinire a tuturor obligaţiilor impuse de noile dispoziţii. Dispoziţiile art. 56 din legea criticată prevăd însă că mijloacele de publicitate autorizate până la data intrării în vigoare a legii criticate pot fi menţinute pe amplasamentele autorizate până la data expirării contractelor de publicitate în curs, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2012, ceea ce determină lipsa de eficienţă a unui eventual termen acordat subiectului de drept pentru a răspunde noilor cerinţe legislative. Existenţa unor soluţii legislative contradictorii şi anularea unor dispoziţii de lege prin intermediul altor prevederi cuprinse în acelaşi act normativ conduce la încălcarea principiului securităţii raporturilor juridice, ca urmare a lipsei de claritate şi previzibilitate a normei. În ceea ce priveşte invocarea art. 27 şi 44 din Constituţie, Curtea constată că dispoziţiile legii criticate nu contravin acestor prevederi constituţionale, iar în ceea ce priveşte critica potrivit căreia dispoziţiile art. 49 din legea criticată sunt neconstituţionale deoarece cuantumul amenzii prevăzute nu este corespunzător cu gradul de pericol social al faptei, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată.

Reclame
Acest articol a fost publicat în Economie și etichetat , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s